Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Anotācija

Sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) uzdevums ir informēt lēmuma pieņēmējus un ieinteresētās puses par sekām un ietekmi, ko radīs izstrādājamais tiesību akta projekts. Anotācijā atspoguļo projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas rezultātus, kā arī ietver informāciju par sabiedrības līdzdalību projekta izstrādē un šīs līdzdalības rezultātiem.

Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas mērķis ir apzināt sekas un ietekmi, ko radīs projekts. Projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu veic, ievērojot šādus principus – laicīgums, sistēmiskums, vispusīgums, samērīgums, objektivitāte, uz pierādījumiem balstīta lēmumu pieņemšana, izmaksu un ieguvumu samērojamība.

Lejupielādēt anotācijas veidlapu

Anotācijas veidlapu ir iespējams lejupieladēt WORD formātā.

Anotācijas sagatavošanas kārtību un ietekmes izvērtējuma objektus (anotācijas sadaļas), kā arī anotācijas sadaļu izvērtēšanā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu kompetenci nosaka Ministru kabineta  2009. gada 15. decembra instrukcija Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība".

Pieejami arī vairāki metodiskie palīglīdzekļi ietekmes novērtējuma nodrošināšanai: