Valsts kanceleja

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Anotācija

Sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) uzdevums ir informēt lēmuma pieņēmējus un ieinteresētās puses par sekām un ietekmi, ko radīs izstrādājamais tiesību akta projekts. Anotācijā atspoguļo tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas rezultātus, kā arī ietver informāciju par sabiedrības līdzdalību projekta izstrādē un šīs līdzdalības rezultātiem.

Anotācijas mērķis ir apzināt sekas un ietekmi, ko radīs tiesību akta projekts. Sākotnējās ietekmes izvērtēšanu veic, ievērojot šādus principus – savlaicīgums, sistēmiskums, vispusīgums, proporcionalitāte jeb samērīgums, objektivitāte (precizitāte, uz pierādījumiem balstīta lēmumu pieņemšana, izmaksu un ieguvumu samērojamība), konsultācijas un caurskatāmība.

Lejupielādēt anotācijas veidlapu

Anotācijas tiek izstrādātas, saskaņotas un virzītas pieņemšanai Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP portāls), izmantojot TAP portālā iestrādāto anotācijas veidni (nevis aizpildot dokumenta datnes .doc u.c. formātos) un tiesību aktu portāla funkcionalitāti sabiedrības līdzdalības veikšanai.

Sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtību tiesiski regulē 2021. gada 7. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 617  “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (prot. Nr. 60 21. §), savukārt detalizētie norādījumi anotācijas sadaļu aizpildīšanai TAP portālā ir pieejami Vadlīnijās sākotnējās ietekmes izvērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai tiesību aktu portālā, kā arī TAP portāla anotācijas veidnē un sadaļā “palīdzība”.

Vadlīnijas un citi metodiskie palīglīdzekļi ietekmes novērtējuma veikšanai un anotācijas sagatavošanai pieejami zemāk, kā arī šī ceļveža sadaļā NODERĪGI: